Gazdaság

 • 2008-04-08 16:02 Megoldódik a Miskolci Fűtőerőmű ügye

  Reagálva a tegnapi kormányszóvivői bejelentésre, közleményt adott ki a Miskolc Holding Zrt., melyet szerkesztőségünkbe is eljuttatott:

 • 2008-04-04 14:29 A Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. válasza – a MIHŐ reakciója

  Az MVM válaszaA Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt.-t kötik a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései, ezért minden igyekezete ellenére nem tudja teljesíteni a Miskolc Holding Zrt. több országos napilapban, egész oldalas hirdetésben, a miskolci lakosokra hivatkozva közölt kérését, amely szerint Miskolc városának további lehetőséget kellene biztosítani, hogy a város élhessen a Miskolci Fűtőerőmű (MIFŰ) Kft. esetében elővásárlási jogával. Amint azt az alábbiakban tényszerűen bemutatjuk, a városnak erre korábban minden lehetősége adott volt. A MIFŰ Kft. 99,6 százalékos részesedésének értékesítését az MVM Zrt. közgyűlése - az állami tulajdonos jóváhagyásával - 2007. december 21.-én hagyta jóvá. A gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a korlátolt felelősségű társaság üzletrészének értékesítése esetén a társaság tagjait, a társaságot, illetve a társaság által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - elővásárlási jog illeti meg az értékesítendő üzletrész vonatkozásában. Ezen törvényi rendelkezés alapján került bele az MVM Zrt. és az ELMIB ZRt. között létrejött Üzletrész Adásvételi Megállapodásba azon rendelkezés, hogy a megállapodás teljesítésének feltétele, hogy elővásárlási jogukkal a jogosultak nem élnek. A MIFŰ Kft.-ben jelenleg az MVM Zrt. mellett a Miskolc Holding Zrt. száz százalékos tulajdonában álló Miskolci Hőszolgáltató (MIHŐ) Kft. rendelkezik tulajdonrésszel, miután a MIFŰ Kft keretei között a két cég együttműködése valósult meg: a 2001-ben megkezdett mintegy 15 milliárdos beruházás eredményeként korszerűsítettük a miskolci távhőtermelést.A MIHŐ Kft. 2008. január 30-án, a MIFŰ Kft. taggyűlésén kapta meg az MVM Zrt., mint eladó és az ELMIB Zrt., mint vevő között 2008. január 10-én létrejött módosított Üzletrész Adásvételi Megállapodást. (Már a taggyűlésen határozat született arról, hogy maga a cég, a MIFŰ Kft. nem kíván élni elővásárlási jogával). A MIHŐ Kft. a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint 2008. február 14-éig volt jogosult elővásárlási jogát gyakorolni (15 napos határidővel). A társaság a határidőre nem tett érvényes, az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot, ám az MVM Zrt. - az ELMIB Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával - 2008. február 19-én az érvényes elővásárlási jog gyakorlására a MIHŐ Kft. részére nyitva álló határidőt 2008. február 28-áig meghosszabbította. Ezt követően a MIHŐ Kft. 2008. február 27-én az MVM Zrt. részére küldött nyilatkozatában közölte: él elővásárlási jogával, és a MIFŰ Kft. üzletrészét 4,4 Mrd Ft-ért meg kívánja szerezni. A MIHŐ Kft. 2008. február hónapban az MVM Zrt. részére küldött több levelében is egyértelműen akként nyilatkozott, hogy az általa megismert üzletrész adásvételi megállapodás határidőben történő teljesítésére kész és képes. Mivel a MIHŐ Kft. elővásárlási jogának gyakorlásával az eredeti vevő helyében belépett az Üzletrész Adásvételi Megállapodásba, az MVM ZRt. írásban külön is felhívta a MIHŐ Kft. figyelmét a teljesítendő zárási feltételekre, valamint azok teljesítési határidejére: ez 2008. március 14.-e volt.A MIHŐ Kft. 2008. március 13-án javaslatot tett az Üzletrész Adásvételi Megállapodás több lényeges feltételének és egyben a hatályos szerződésnek a módosítására is. Az MVM Zrt. számára megküldött levélből, illetve annak mellékleteiből egyértelművé vált, hogy MIHŐ Kft. a határnapra nem kész, és nem képes az Üzletrész Adásvételi Megállapodást teljesíteni. Az MVM Zrt. ezt követően közölte a MIHŐ Kft.-vel, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján az eredeti vevő hozzájárulása nélkül nem jogosult az érvényes és hatályos Üzletrész Adásvételi Megállapodást a MIHŐ Kft. által küldött módosítási javaslatnak megfelelően módosítani. A hozzájárulás megkérésétől azonban a MIHŐ Kft. elzárkózott. A MIHŐ ezáltal az egyetlen rendelkezésre álló jogi lehetőség előtt is bezárta a kaput.Az MVM Zrt. igazgatósága így azt volt kénytelen megállapítani, hogy a zárási feltételek teljesítésére nyitva álló határnap, azaz 2008. március 14-e, eredménytelenül eltelt. Erről levélben küldött értesítést a MIHŐ Kft.-nek.Az MVM Zrt a kialakult helyzetet értékelve a vonatkozó jogszabályok és a szerződés rendelkezéseihez igazodóan a MIHŐ Kft., mint elővásárlásra jogosultjának teljesítését eredménytelennek minősítette és szerződésben foglalt jogával élve elállt a szerződéstől.Az MVM Zrt. az érvényes jogszabályok betartása mellett nem tudta tovább fenntartani, illetve újra megnyitni Miskolc város érdekeltségeinek elővásárlási jogát. Az MVM az egész folyamatban mindvégig maximális rugalmasságot tanúsított, de a jogszabályok adta keretek a társaságot is kötik, melyek érvényesítésétől az MVM sem tekinthet el.A MIHŐ válaszaA MIHŐ Kft. jogszerűtlennek tekinti az MVM Zrt. elállási nyilatkozatátI. MVM Zrt. magatartása és következményekMegítélésünk szerint a kizárólagos állami tulajdonban álló és közszolgáltatási tevékenységet folytató MVM Zrt. az önkormányzati tulajdonú MIHŐ Kft. igényérvényesítésének (elővásárlási jogának gyakorlása) akadályozását eredményező magatartást, mulasztást tanúsított:– Az MVM Zrt. és az ELMIB Zrt. az együttműködési megállapodás és a közölt szándéknyilatkozat ellenére, előzetes tájékoztatás, illetve tárgyalás nélkül 4.200.000.000,-Ft-os vételárban megállapodva üzletrész adásvételi szerződést kötött 2007. december 21. napján, mely szerződést végül is 2008. január 2. napján (a taggyűlésen) közölt.– A 2008. január 2-ai taggyűlés előkészítetlensége miatt január 8. napján megismételt taggyűlés tartására került sor, amelyen a szerződés mellékleteinek a hiányában (melyet az MVM Zrt. még akkor sem adott át) végül is érdemi döntés nem született.– A törvényi kötelezettség ellenére az MVM Zrt. a mai napig nem volt hajlandó megküldeni a 2007. december 21. napján az ELMIB Zrt-vel kötött üzletrész adásvételi szerződés egyetlen mellékletét sem, annak ellenére, hogy a MIHŐ Kft. kifejezetten és írásban is kérte a közlésre köteles MVM Zrt-t ennek pótlólagos kiegészítő teljesítésére.– Az MVM Zrt. – a megítélésünk szerint fennálló ajánlati kötöttsége ellenére, azon hír ismeretében, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat testületi ülése napirendre tűzte az elővásárlási jog gyakorlásához indokolt előzetes hozzájárulás kérdését – ezt követően módosította az ELMIB Zrt-vel kötött üzletrész adásvételi szerződést. A módosítás tényéről január 10. napján keltezett levélben értesítette az önkormányzati céget, de a módosított üzletrész adásvételi szerződést nem küldte meg, azt csak a megújított szerződéshez ismételten összehívott 2008. január 30-ai taggyűlésen volt hajlandó átadni.– Az MVM Zrt. a szerződés módosításakor olyan tartalmú kiegészítésben állapodott meg (a szolgáltatási ellenérték csere eleme), amely a MIHŐ Kft. által gyakorolható elővásárlási jog szerinti teljesítési kötelezettségét szinte kizárja. – Az MVM Zrt. a MIFŰ Kft. 2008. január 30-ai taggyűlésén – véleményünk szerint jogellenesen – az általa kezdeményezett, előzetesen meghirdetett és közölt napirendi pont tárgyalását többségi szavazatával megakadályozta (a taggyűlést berekesztette). A MIHŐ Kft. – az MVM Zrt.-vel létrejött egyezségre tekintettel – mindeddig tartózkodott attól, hogy egy folyamatban lévő üzleti tárgyalás nyilvánvalóan együttműködést igénylő problémáit, illetve azok megoldási esélyeit csökkentse, zavarja azzal, hogy az egyébként sok pontatlanságot és tévedéseket tartalmazó sajtóközleményeket helyreigazítással orvosolja és a Felek viszonyát a sajtó polémiáival nehezítse.II. A Miskolc Holding Zrt. illetve a Miskolci Hőszolgáltató Kft. az elmúlt hetek eseményeire reagálva a következőket közli:1. A Miskolci Hőszolgáltató Kft. és a Miskolc Holding Zrt. nyomatékosan leszögezi, hogy az adásvételi szerződésben szereplő összegre vonatkozó hitel felvevője nem Miskolc MJV, hanem a Miskolci Hőszolgáltató Kft.. A MIHŐ Kft. az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008/S 21-027837 számon 2008. január 28. napján “A Miskolci Hőszolgáltató Kft. részére, hitelszerződés keretében, hosszú lejáratú, azonnali felhasználású, mindösszesen 4.200.000.000 Ft összegű általános fejlesztési banki hitel biztosítása” tárgyban hirdette meg a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményét. A 2008. március 14. napján lezárult közbeszerzési eljárás nyertese az Unicredit Bank Hungary Zrt. A hitelszerződést 2008. március 27-én írták alá a Felek, amely biztosítja, hogy a MIHŐ Kft. vételár fizetési kötelezettségét napokon belül teljesíteni tudja. 2. Miskolc MJV Önkormányzata visszautasítja, hogy politikailag nyomást gyakorolt, illetve erre utaló magatartást tanúsított volna. Ehelyett a való tény az, hogy Miskolc MJV Önkormányzata minden, a jogszabályokban biztosított lehetőséget kihasznált, amely egy felelős városvezetéstől az adott helyzetben elvárható. Többek között Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nevében az 1990. évi LXV. törvény 101.§-a szerinti felterjesztési jogával élve kérte, hogy a Miniszterelnök Úr tulajdonosi jogával élve, utasítsa a Magyar Villamos Művek Zrt. menedzsmentjét, hogy a hatályos törvényeknek megfelelően tegye lehetővé, hogy a MIFŰ Kft. Magyar Villamos Művek Zrt. által tulajdonolt üzletrészének az ELMIB Zrt. részére 2007. december 21-én történt adásvételi megállapodása alapján a MIHŐ Kft., mint kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaság elővásárlási jogát gyakorolhassa.3. A közbeszerzési törvény kiemelten tárgyalásos eljárásra utalja a bankhitel felvételét, tekintet nélkül a hitel összegére, így a közbeszerzési eljárás ezen okból törvényes.4. A MIHŐ Kft. álláspontja szerint jogi értelemben vett késedelemről nincs szó, mivel az elővásárlási jog gyakorlása esetén a szerződésbe belépő új vevő teljesítésére a jog „megfelelő határidőt” ír elő, amely nem mindig és nem feltétlenül esik egybe az alapszerződében előírt határidőkkel. A MIHŐ Kft. teljesítési határidejét befolyásolja az a tény, hogy az MVM Zrt., mint jogosult többször és jelentős időtartamban vitatta a MIHŐ Kft. szerződéses pozícióját, illetve annak elismerését, mely magatartásával a Polgári Törvénykönyv szerint ún. jogosulti késedelembe esett, amely tény a kötelezett MIHŐ Kft. késedelmét kizárja.Az érdekelt felek közötti jogvita végülis ún. egyezséggel került feloldásra, melynek következményeként a vevő kötelezettségeinek teljesítése folyamatban van. A kötelezettségek teljesítése során értékelni kell azt a tényt is, hogy a szerződési teljesítési feltételek (különböző hatósági jóváhagyások, biztosítékcserék) az MVM Zrt. és a MIHŐ Kft. szoros együttműködését igényli, amely együttműködésre 2008. március 6. napjáig még szándék sem volt az MVM Zrt. részéről és ez a tény önmagába akadályozta a vevő teljesítését.III. A tények– A Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatója 2007. november 14. napján levélben fordult Dr. Kocsis István vezérigazgatóhoz, melyben jelezte, hogy az Önkormányzat érdekelt a MIFŰ Kft. üzletrészének az MVM Zrt-től történő megvásárlásában. – 2007. december 11-én adták át az erőművet.– 2007. december 17. napján (az üzletrész adásvételi szerződés megkötését megelőző 4 nappal) az MVM Zrt. a MIFŰ Kft. taggyűlésének 2008. január 2. napjára történő összehívását kérte az üzletrész adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogok döntése érdekében, anélkül, hogy a szerződést (mint utóbb kiderült) megkötötték volna, és természetesen anélkül, hogy a szerződést a meghívóval együtt kézbesítették volna. – Az MVM Zrt. és az ELMIB Zrt. az együttműködési megállapodás és a közölt szándéknyilatkozat ellenére, előzetes tájékoztatás, illetve tárgyalás nélkül 4.200.000.000,-Ft-os vételárban megállapodva üzletrész adásvételi szerződést kötött 2007. december 21. napján, mely szerződést végül is 2008. január 2. napján (a taggyűlésen) közölt.– A 2008. január 2-ai taggyűlés előkészítetlensége miatt január 8. napján megismételt taggyűlés tartására került sor, amelyen a szerződés mellékleteinek a hiányában (melyet az MVM Zrt. még akkor sem adott át) végül is érdemi döntés nem született.– A törvényi kötelezettség ellenére az MVM Zrt. a mai napig nem volt hajlandó megküldeni a 2007. december 21. napján az ELMIB Zrt-vel kötött üzletrész adásvételi szerződés egyetlen mellékletét sem, annak ellenére, hogy a MIHŐ Kft. kifejezetten és írásban is kérte a közlésre köteles MVM Zrt-t ennek pótlólagos kiegészítő teljesítésére.– Az MVM Zrt. – a megítélésünk szerint fennálló ajánlati kötöttsége ellenére, azon hír ismeretében, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat testületi ülése napirendre tűzte az elővásárlási jog gyakorlásához indokolt előzetes hozzájárulás kérdését – ezt követően módosította az ELMIB Zrt-vel kötött üzletrész adásvételi szerződést. A módosítás tényéről január 10. napján keltezett levélben értesítette az önkormányzati céget, de a módosított üzletrész adásvételi szerződést nem küldte meg, azt csak a megújított szerződéshez ismételten összehívott 2008. január 30-ai taggyűlésen volt hajlandó átadni.– Az MVM Zrt. a szerződés módosításakor olyan tartalmú kiegészítésben állapodott meg (a szolgáltatási ellenérték csere eleme), amely a MIHŐ Kft. által gyakorolható elővásárlási jog szerinti teljesítési kötelezettségét szinte kizárja. – Az MVM Zrt. a MIFŰ Kft. 2008. január 30-ai taggyűlésén – véleményünk szerint jogellenesen – az általa kezdeményezett, előzetesen meghirdetett és közölt napirendi pont tárgyalását többségi szavazatával megakadályozta (a taggyűlést berekesztette).– Miskolc MJV felterjesztési jogával élve kérte 2008. február 15-én Miniszterelnök Úrtól, hogy tulajdonosi jogával élve, utasítsa a Magyar Villamos Művek Zrt. menedzsmentjét, hogy a hatályos törvényeknek megfelelően tegye lehetővé, hogy a MIFŰ Kft. Magyar Villamos Művek Zrt. által tulajdonolt üzletrészének az ELMIB Zrt. részére 2007. december 21-én történt adásvételi megállapodása alapján a MIHŐ Kft., mint kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaság elővásárlási jogát gyakorolhassa.– A MIHŐ Kft. az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008/S 21-027837 számon 2008. január 28. napján “A Miskolci Hőszolgáltató Kft. részére, hitelszerződés keretében, hosszú lejáratú, azonnali felhasználású, mindösszesen 4.200.000.000 Ft összegű általános fejlesztési banki hitel biztosítása” tárgyban hirdette meg a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményét.– A MIHŐ Kft. 2008. március 6. napján kapta meg Dr. Kocsis István, az MVM Zrt. vezérigazgatójának levelét, amelyben közli, hogy „a MIHŐ Kft. az MVM Zrt., mint eladó és az ELMIB Zrt., mint vevő között 2008. január 10-én megkötött és a MIHŐ Kft. részére 2008. január 30-án átadott üzletrész adásvételi megállapodásba az ELMIB Zrt. helyébe, vevői pozícióba belépett” (szó szerinti kiemelés a levélből).– 2008. március 14. napján lezárult az „A Miskolci Hőszolgáltató Kft. részére, hitelszerződés keretében, hosszú lejáratú, azonnali felhasználású, mindösszesen 4.200.000.000 Ft összegű általános fejlesztési banki hitel biztosítása” tárgyban meghirdetett közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeképpen az Unicredit Bank Hungary Zrt. biztosítja az említett hitelt. – 2008. március 14-én levelet küldött a MIHŐ Kft. az MVM Zrt-nek, melyhez az Unicredit Bank Hungary Zrt. hitelígérvényét és a saját forrásról szóló fedezeti igazolást is csatolta.– Miskolc Város küldöttsége (Szűcs Erika alpolgármester asszony, országgyűlési képviselő vezetésével) 2008. március 25-én tárgyalt az MVM Zrt. menedzsmentjével a teljesítés további üteméről.– 2008. március 26-án – az előző napi megbeszélésen elhangzottakkal ellentétesen – az MVM Zrt. elállási nyilatkozatot faxolt el a MIHŐ Kft.-nek.– A hitelszerződést 2008. március 27-én írták alá a Felek, amely biztosítja, hogy a MIHŐ Kft. vételár fizetési kötelezettségét napokon belül teljesíteni tudja. – 2008. március 28-án a Miskolc Holding Zrt. és a MIHŐ Kft. közös levélben kérte, hogy az MVM Zrt. fontolja meg az elállását, s egyben tájékoztatta a céget a hitelszerződés aláírásáról.

 • 2008-04-04 13:21 Miskolc továbbra is megvenné az erőművet

  Miskolc továbbra is arra törekszik, hogy megvásárolhassa a Magyar Villamos Művek (MVM)-től a Miskolci Fűtőerőmű többségi tulajdonát. Ma országos napilapokban egész oldalas hirdetésekben hívta fel erre a kormány figyelmét a miskolci önkormányzat. "Kérjük a Magyar Köztársaság kormányát, ne engedje, hogy magánkézbe kerüljön a Miskolci Erőmű! Kérjük, hogy Miskolc élhessen elővásárlási jogával!" - tartalmazza egyebek mellett a nyílt levél, melyet a miskolci önkormányzat, illetve a kizárólagos tulajdonában lévő Miskolc Holding Zrt. adott ki, 174 ezer miskolci lakos nevében és aláírásával.

 • 2008-04-03 11:38 Olcsó, tiszta, környezetkímélő energia

  Az előzetes felmérések szerint Miskolc geológiai környezete lehetővé tenné egy geotermikus hőerőmű létrehozását, és eredményes működtetését. A Miskolc Holding Zrt. a héten együttműködési megállapodást írt alá a a PannErgy (korábban Pannonplast) Nyrt-vel a város alatt lévő geotermikus (föld-hőenergia) erőforrások kutatására.

 • 2008-03-28 16:53 Megalakult Miskolcon a Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klaszter

  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség lillafüredi konferenciáján, március 27-én megalapították a Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai Klasztert, melyet a szakemberek a tudományterület hazai szereplői közötti, példaértékű összefogás első eredményének neveztek.

 • 2008-03-20 14:45 Osztrák-magyar vízgazdálkodási társaság alakul

  Közös vízgazdálkodási és környezetvédelmi gazdasági társaságot hoz létre a Miskolc Holding Zrt. és az osztrák Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH. Az Energie AG Miskolc Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. alapító dokumentumait március 19-én írták alá a Városházán.

 • 2008-03-16 12:44 Tízmilliárdos támogatásra pályáznak

  Az Európai Unió a 2007–2013-as költségvetési ciklusban kiemelten kívánja támogatni a regionális központokat, fejlesztési pólusvárosokat. A források hatékony felhasználása érdekében azonban előírja, hogy az érintett települések rendelkezzenek olyan elfogadott alapdokumentummal, amely széles társadalmi alapokon meghatározza a város középtávú, területi szemléletű fejlesztési célkitűzéseit.

 • 2008-03-03 13:54 Fejlesztések a Miskolci Hőszolgáltatónál

  Múlt év decemberében a tulajdonos Miskolc Holding Zrt. Innovációs Díjjal jutalmazta a Miskolci Hőszolgáltató (MIHŐ) Kft. tevékenységét. Korózs András ügyvezető igazgató (fotónkon) elmondta: az indoklás szerint a díjjal alapvetően a MIHŐ fejlesztési tevékenységét kívánták elismerni. Ennek egyik legfontosabb eleme, amit a hőközpontok, illetve a kisebb kazánházak távfelügyelete, távműködtetése terén értek el. Itt három év alatt, 2004 nyarától kezdődően kiépült egy olyan rendszer, amelyen keresztül, egy központi diszpécserszolgálattal teljes egészében felügyelni és működtetni lehet a Gagarin utcai telephelyről 228 hőközpontot.

 • 2008-02-29 15:37 A miskolci vízbázis védelméért

  Pályázati források felhasználásával, az önkormányzat, és a Miskolc Holding Zrt. közreműködé- sével, több beruházást is megvalósított, s meg kíván valósítani a Miskolci Vízmű (MIVÍZ) Kft. a vízbázis védelme, a víztisztaság megőrzése, a szolgáltatás biztonsága érdekében. Vojtilla László, a MIVÍZ szolgáltatási igazgatója a MiNap-nak elmondta: legsürgősebb feladat annak a monitoring-rendszernek az általános kiépítése volt, amely 2006 végétől Tapolcán már működött, s nagyszerűen vizsgázott. A rendszer a legkorszerűbb műszerekkel, folyamatosan vizsgálja, kontrollálja a vízhálózatot, s a legkisebb változás esetén riasztó jelzést ad - ennek alapján le lehet állítani az adott forrás víztermelését.

 • 2008-02-29 15:17 Elismerték a város elővásárlási jogát

  Miskolc a saját kezébe veheti energetikai ellátását. Az utóbbi időszak vitái után, a Miskolci Fűtőmű Kft. legutolsó taggyűlésén a résztulajdonos Magyar Villamosművek képviselői érvényesnek ismerték el a város elővásárlási jogát a miskolci hőerőművel kapcsolatban, így az teljes egészében önkormányzati tulajdonba kerülhet. Mindezt Káli Sándor jelentette be mai, rendkívüli sajtótájékoztatóján.

 • 2008-01-09 14:59 Megkezdte működését a Miskolci Turisztikai Kft.

  Új cég kezdte meg működését a Miskolc Holdingban, január 1-jétől. A Miskolci Turisztikai Kft. a Városi Fürdőüzemeltető, Vagyongazdálkodó és Szolgáltató (VFV Miskolc) Zrt.-ből vált ki, megkapta a Selyemréti Strandfürdő üzemeltetési jogát, és tulajdonába került a miskolctapolcai Barlangfürdő is. Az ivóvízvezeték- és csatornahálózat átmenetileg a VFV Miskolc tulajdonában marad.

 • 2007-12-14 15:32 Díjemelésekről is döntöttek

  Sokan, sokféle témában felszólaltak a miskolci közgyűlés decemberi ülésén, napirend előtt. Káli Sándor bejelentette, hogy a héten átadásra került Miskolcon a kombinált ciklusú, új fűtőerőmű. A polgármester arról is szólt, hogy a nagy volumenű, 16,7 milliárd forintos beruházás hat évvel ezelőtt kezdődött.

Miskolc TV mai műsora

2021-12-03 (Péntek)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!